Vélemények

Legfrissebb hírek

További híreink

A legfontosabb tudnivalók magánpraxis alapításához

A magyar lakosság körében egyre többen választják a magánfinanszírozású egészségügyi szolgáltatásokat, köszönhetően az állami egészségügyi rendszerbe vetett alacsony bizalomnak, a gyakorlatban tapasztalt negatív élményeknek, elégedetlenségnek. A magánorvosok pontos száma nem ismert, de a piaci tendenciák alapján szinte biztosra vehető, hogy számuk évről-évre nő.

A Szinapszis Piackutató és Tanácsadó Kft. szakorvosok körében végzett felmérése szerint hazánkban 10-ből átlagosan 4 doktor kínál privát egészségügyi szolgáltatást.

Ha arra az elhatározásra jutottunk, hogy magánrendelőt szeretnénk nyitni, hogyan kezdjünk hozzá?
1. Cégalapítás, egyéni vállalkozásA magánrendelés lehetséges gazdasági formái
Mielott magánpraxist nyitna, el kell gondolkodni azon, hogy Önnek melyik gazdálkodási forma a legmegfelelőbb. A magánrendelés is egyfajta vállalkozás, amely megkívánja, hogy lehetőleg a legmegfelelőbb formában kezdjünk hozzá, bár a késobbiekben átalakulás útján ez módosítható. El kell dönteni, hogy egyéni egészségügyi vállalkozóként, vagy valamilyen gazdasági társaságot létrehozva kezdi el a működést.

Egyéni egészségügyi vállalkozó
Az egyéni vállalkozás sajátos formája az egyéni egészségügyi vállalkozó, ebben az esetben a magánorvos, a saját nevében és kockázatára nyújtja a muködési engedélyében meghatározott egészségügyi szolgáltatásokat.
Az egyéni egészségügyi vállalkozó köteles személyesen közreműködni az egészségügyi szolgáltató tevékenység folytatásában.
Az egyéni egészségügyi vállalkozó a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint alkalmazottat foglalkoztathat. Az egyéni egészségügyi vállalkozó által alkalmazott szakirányú szakképesítéssel nem rendelkezo személy egészségügyi szolgáltató tevékenységet csak akkor végezhet, ha szakmai tevékenységének közvetlen irányítását az egyéni egészségügyi vállalkozó vagy az általa alkalmazott megfelelo szakképesítéssel rendelkezo személy látja el.
Az egyéni egészségügyi vállalkozás folytatásához szükséges szakképesítés meglétét a muködési engedélyezés során az egészségügyi államigazgatási szerv vizsgálja.

Egyéni cég
Az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplo természetes személy egyéni céget alapíthat.
Az egyéni cég jogi személyiséggel nem rendelkezo jogalany, amely a cégnyilvántartásba történo bejegyzéssel jön létre, jogképes, cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerzodést köthet, pert indíthat és perelheto.
Az egyéni cégnek – az törvényben meghatározott kivétellel – kizárólag egy tagja (alapítója) lehet. Egy természetes személy kizárólag egy egyéni cég tagja (alapítója) lehet.
Az alapításhoz közjegyzo által készített közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt alapító okiratra van szükség, amelyet a tagnak (alapítónak) alá kell írnia. Az alapító okirat az egyéni cég muködésének és gazdálkodásának alapokmánya, tartalmát a tag – jogszabályok keretei között – szabadon állapíthatja meg.
Az egyéni cég az alapító okiratban meghatározott jegyzett tokével alakul.
A tag az egyéni cég tokéjét meghaladó kötelezettségek teljesítéséért választása szerint korlátlan vagy korlátolt mögöttes felelosséget vállalhat. Errol cég alapító okiratában köteles nyilatkozni.

Társas vállalkozási formák

A közkereseti (kkt.) és a betéti (bt.) társaság
Mindkét társasági forma a tagok személyes együttmuködését kívánja meg. Az ilyen társaságok általában alacsony tokével és kisebb taglétszámmal muködo, a szó szoros értelmében vett kisvállalkozások, ahol igen fontos a tagok között az egyetértés, a kölcsönös bizalom.
A közkereseti társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges felelosségük mellett üzletszeru közös gazdasági tevékenységet folytatnak és az ehhez szükséges vagyoni hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátják.
A betéti társaság létesítésére irányuló társasági szerzodéssel a társaság tagjai üzletszeru, közös gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget oly módon, hogy legalább egy tag (beltag) felelossége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges, míg legalább egy másik tag (kültag) csak a társasági szerzodésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban – a törvényben meghatározott kivétellel – nem felel. A betéti társaság elnevezést – vagy annak “bt.” rövidítését – a társaság cégnevében fel kell tüntetni.
A közkereseti (és a betéti) társaság nem rendelkezik ugyan jogi személyiséggel, de saját cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettséget vállalhat, így tulajdonszerzési, szerzodéskötési és perképességgel, azaz jogalanyisággal rendelkezik.
A közkereseti és a betéti társaság alapításának elso mozzanata a társasági szerzodés megkötése. A társasági szerzodést közjegyzo által készített közokiratba kell foglalni, vagy ügyvéd, illetve az alapító jogtanácsosa ellenjegyzi.
A társaság kötelezettségeiért elsosorban a társaság felel vagyonával. Amennyiben a társasági vagyon a követelést nem fedezi, a társaság kötelezettségeiért a kkt. tagjai (bt. beltagjai) saját vagyonukkal korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.

Ezen társasági formák elonye, hogy nincs alaptoke minimum eloírva, ezért igen népszeru a vállalkozások között.

Korlátolt felelosségu társaság
A korlátolt felelosségu társaság olyan társaság, amely elore meghatározott összegu törzsbetétekbol álló törzstokével alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben törzsbetétjének szolgáltatására és a társasági szerzodésben meghatározott egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki.
A korlátolt felelosségu társaságnak két általánosan kötelezo szervezeti egysége van. Az egyik a taggyulés, vagyis a tagok összességének ügydönto testülete, amely a társaság legfobb döntéshozó szerve, a másik pedig az ügyvezeto (vagy több személy megválasztása esetén: ügyvezetok), aki(k) a társaság képviseletét látja (látják) el, valamint intézi(k) a társaság ügyeit. Ezen kívül az esetek többségében felügyelo bizottságot és könyvvizsgálót is választanak, bár ez nem minden esetben szükséges.
A társaság teljes felelosséggel – egész vagyonával – tartozik tartozásaiért a hitelezok felé. A tagok felelossége ezzel szemben korlátozott, mert – bizonyos törvényi kivételektol eltekintve – csak törzsbetétjük összegéig tartoznak helyt állni a társasággal szembeni követelésekért.
A tag a társasággal szemben felel a törzsbetét szolgáltatásáért, valamint az esetlegesen a társasági szerzodésben eloirt pótbefizetések és vállalt mellékszolgáltatások teljesítéséért.
A törzstoke összege nem lehet kevesebb 500 000 forintnál, amely a tagok pénzbeli és nem pénzbeli (apport) vagyoni hozzájárulásából tevodik össze.

Ezen társasági forma elonye, hogy a tagok felelossége korlátozott, a bejegyzéshez szükséges cégeljárás is sokat egyszerusödött.

A részvénytársaság (rt.)
A részvénytársaság (rt.) tokebefekteto társaság, alapítható és muködtetheto zártköruen és nyilvánosan.
Nyilvánosan muködik az a részvénytársaság, amelynek részvényei az értékpapírokra vonatkozó külön törvényben meghatározott feltételek szerint részben vagy egészben nyilvánosan kerülnek forgalomba hozatalra.
Zártköruen muködik az a részvénytársaság, amelynek részvényei nem kerülnek nyilvános forgalomba hozatalra.
A hitelezokkel szemben maguk az rt. részvényesei nem felelnek, ezért csak jelentos alaptokével alapítható.
Az alaptoke valójában az összes részvény névértékének összege.
Az alaptoke összege nyilvánosan muködo részvénytársaság esetében nem lehet kevesebb mint 20 millió forint, zártköruen muködo részvénytársaságnál nem lehet kevesebb mint 5 millió forint.

2. Névválasztás

Az egészségügyi szolgáltató nevének a szolgáltatás alapveto tevékenységét és tényleges formáját kell kifejeznie. Ha a muködést végzo vállalkozás az egészségügyi szolgáltatást nem fo tevékenységként végzi, úgy a szervezeti egység (rendelo, klinika) megnevezésének kell az általa nyújtott egészségügyi tevékenységet kifejeznie.
Az egészségügyi szolgáltatónak, ha tevékenysége végzéséhez megfelelo épületet, helyiséget kell fenntartania, az épületen és a szolgáltató egység bejáratánál cégtáblán fel kell tüntetnie a szolgáltató hivatalos nevét (egyéni vállalkozó neve, cégnév, alapító okiratban meghatározott név), az egészségügyi szolgáltatás muködési engedélyben meghatározott ellátási formáját, továbbá egészségügyi közszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató esetén az erre vonatkozó utalást.

A ,,klinika” elnevezést kizárólag a felsooktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényben meghatározott orvostudományi (egészségtudományi) képzést folytató egyetem olyan szervezeti egysége használhatja, amely a progresszív ellátás (Eütv. 75. §) felso szintjén és a területi ellátási kötelezettség keretében nyújtott gyógyító-megelozo feladatain keresztül biztosítja az adott egészségügyi szakterület – elméleti és gyakorlati képzését is magába foglaló – graduális, illetve posztgraduális oktatását, továbbá részt vesz az orvostudomány adott ágának elméleti és gyakorlati fejlesztésében, illetve e szakterületen kutatómunkát végez.
Az egészségügyi szolgáltatónak a szolgáltatás helyén elhelyezett információs táblán fel kell tüntetnie az engedélyezett egészségügyi szakmát (szakmákat), továbbá, ha nem folyamatos betegellátást végez, a rendelési idot, valamint a betegek számára rendelkezésre állás idejét.
Aki egészségügyi közszolgáltatás mellett magán egészségügyi szolgáltatást is nyújt, köteles az információs táblán egyértelmuen feltüntetni a közszolgáltatás és az egyéb szolgáltatás körét és rendelkezésre állási idejét.
A díj ellenében végzett tevékenységeket és azok díját, a szolgáltató köteles a beteg számára jól látható helyen kifüggeszteni. A szolgáltatás teljesítése elott a beteget szóban is tájékoztatni kell a szolgáltatási díj és az esetlegesen felmerülo egyéb költség várható mértékérol.

3. Rendelo helyiségének kiválasztása (adásvétel, bérlet)

Attól függoen, hogy Ön milyen egészségügyi szolgáltatást kíván folytatni, olyan helyiséget kell választania, amely az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrol szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben eloírt feltételek biztosításához megfelelo. (Lsd. Személyi, tárgyi minimum feltételek biztosítása menüpont!)
Figyelembe kell venni, hogy hány darab és milyen típusú helyiségre, pl: vizesblokkal ellátott helyiségre stb. van szükség az adott ellátás szabályszeru muködtetéséhez.

4. Személyi, tárgyi minimum feltételek biztosítása

Az egyes egészségügyi szolgáltatásokhoz szükséges személyi és tárgyi minimumfeltételeket a szolgáltatás nyújtására jogosító muködési engedély kiadásakor és a muködés során folyamatosan biztosítani kell.

Minden egészségügyi szolgáltatónak biztosítani kell:
a) a négyszemközti konzultációt is lehetové tevo rendelohelyiséget, amelyben
aa) az adott egészségügyi szolgáltatásra eloírt tárgyi feltételek használata, illetve szakszeru tárolása – ideértve a gyógyszerek, a mérgezo hatású anyagok és a veszélyes hulladék tárolását is – biztosított,
ab) rendelkezésre áll a beteg fektetésére alkalmas vizsgálóágy,
ac) a beteg-ellátását végzo egészségügyi dolgozó számára a kézmosási, illetve fertotlenítési lehetoség és a szükséges bútorzat biztosított;
b) a rendelohelyiséggel közvetlen kapcsolatban lévo, vagy azon belül elkülönített öltözo területet, kivéve, ha az ellátás jellegébol adódóan a beteg fizikális vizsgálata nem szükséges;
c) váróhelyiséget;
d) kézmosási lehetoséggel ellátott mellékhelyiséget;
e) az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolását, illetve kezelését.

A diagnosztikus háttér – amennyiben nincs eltéro rendelkezés – más egészségügyi szolgáltatóval kötött szerzodés alapján is biztosítható.
Egy adott szakrendeléshez szükséges tárgyi feltételek úgy is biztosíthatóak, ha azonos telephelyen, azonos rendelési idoben ugyanazon szolgáltató másik szervezeti egységében ezek igénybe vehetoen rendelkezésre állnak.

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza az egyes egészségügyi szakmáktól független általános minimumfeltételeket.

Az egészségügyi szolgáltatók tevékenységéhez szükséges – engedélyezett egészségügyi szakmáktól független – általános minimum követelmények:

A szolgáltatók szakmáktól független feladatai:
A járóbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a betegellátás folyamatossága érdekében az engedélyezett szakmák mindegyike számára biztosítja a (az)

 • intézmény tisztaság, takarítás,
 • sterilizálás, textiltisztítás, szennyes- és tisztaruha kezelés,
 • egyes fertozo betegségek esetén szükséges elkülönítés és egyéb járványügyi intézkedés,
 • intézményen belüli betegszállítás,
 • gyógyszerellátás,
 • veszélyes hulladék kezelés és tárolás,
 • egészségügyi dokumentációs, nyilvántartási és adatvédelmi rendszer

feltételeit.

Rendelo általános szakmai minimumfeltételei:
Az egészségügyi szolgáltatónál muködo járóbeteg-rendelés a következo feltételeket biztosítja:

 

I. Személyi feltételek: különbözo szakrendelésektol függoen, külön-külön kerül meghatározásra
II. Tárgyi feltételek
1. Helyiségek
rendelohelyiség X
elkülöníto helyiség, kegyeleti szoba X*
2. Felszerelések
vizsgáló ágy/szék X
vizsgáló lámpa X
bútorzat X
hideg-meleg vizes orvosi csaptelep fertotlenítési és kéztörlési lehetoséggel X
vérnyomásméro, vérnyomásméro mandzsettasor X
motoros szívó X*
EKG (hordozható) X*
sterilizátor (helyszínen történo sterilizálás esetén) X*
hutoszekrény X
számítógép X
telefon X
futés, világítás X
3. Egyéb eszközök
fonendoscop X
nyelvlapocok X*
reflexkalapács X*
pupillavizsgáló lámpa/szemtükör X*
lázméro/fülhoméro X
sebészeti ollók X*
sebészeti csipeszek X*
érfogó X*
idegentestfogó, gombos szonda X*
szájterpeszto X*
nyelvfogó X*
ujjvédo (fém) X*
gyomormosó szett X*
beönto készlet X*
vesetál X
leszorítógumi X*
méroszalag X*
vizeletvizsgálati gyorsteszt és kémcsövek X*
kémcsoállvány X*
vizeletgyujto edény X*
személymérleg/ csecsemomérleg X*
magasságméro X*
egyszerhasználatos fecskendok különbözo méretben X
egyszerhasználatos injekciós tuk különbözo méretben X
egyszerhasználatos katéterek különbözo méretben X*
különbözo méretu steril és nem steril kötszerek X
a vércukor meghatározáshoz eszköz/pl. D-kont) X*
egyszerhasználatos gumikesztyuk és gumiujjak X

Jelmagyarázat:
X: szükséges
*: értelemszeruen az adott helyen engedélyezett szakma specialitásaira figyelemmel

5. Felelosségbiztosítás kötése

Az egészségügyrol szóló 1997. évi CLIV. törvény a muködési feltételként minden egészségügyi szolgáltató számára kötelezové teszi a felelosségbiztosítási szerzodés megkötését, annak érvényes, hatályos meglétét. E szerzodés hiányában a szolgáltató Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálattól (ÁNTSZ) muködési engedélyt nem kaphat, illetve amennyiben felelosségbiztosítási szerzodése megszűnik, és helyette nincs új, úgy muködési engedélyét kötelezo visszavonni.

6. Muködési engedély kérése

Egészségügyi szolgáltatás kizárólag az egészségügyi hatóság által kiadott muködési engedély birtokában, az abban meghatározottak szerint kezdheto meg, illetve folytatható.

A muködési engedélyre vonatkozó kérelmet az Országos Tisztifoorvosi Hivatalhoz (1097 Budapest, Gyáli út 2-6.) kell benyújtani, amennyiben a következo egészségügyi szolgáltatás valamelyikét kívánja végezni:

 • fekvobeteg-szakellátás,
 • mentés,
 • betegszállítás,
 • vérellátás,
 • haemodialízis,
 • sejt- és szövetbanki, biobanki tevékenység,
 • intézeten kívüli szülészeti és újszülött-ellátási tevékenység

Amennyiben kizárólag a fent felsoroltakon kívüli egészségügyi tevékenységet kíván végezni, akkor a muködési engedélyre vonatkozó kérelmét a területileg (egészségügyi szolgáltató székhelye, amennyiben van a telephelye szerint) illetékes fovárosi és/vagy megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézetéhez kell benyújtania.

Kérelem
A kérelem benyújtható írásban és természetes személy esetén szóban is. Ez utóbbi esetben a hatóság ügyintézoje a kérelemrol jegyzokönyvet vesz fel.

A kérelemben fel kell tüntetni:

 • a kérelmezo adatai (név, telephely)
 • amennyiben az egészségügyi szolgáltató a szolgáltatást nem saját tulajdonában lévo ingatlanban végzi, a tulajdonos nevét, székhelyét, az ingatlan (ingatlanrész) használatának jogcímét;
 • az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának helyét, a rendelési idot és a betegek részére rendelkezésre állás idejét;
 • az ellátni kívánt egészségügyi szakma (szakmák) megnevezését, megjelölve az ellátási formát és az ellátási szintet is;
 • a kérelemben foglalt egészségügyi szakmától és ellátási formától függoen az ügyeleti, készenléti rendszerben való részvétel módját;
 • ha az egészségügyi szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások egy részét más egészségügyi szolgáltatóval kötött szerzodés alapján, annak közremuködésével nyújtja a betegnek, a
 • a külön jogszabály szerint gyógyászati segédeszköznek minosülo termék forgalmazására, kölcsönzésére, javítására irányuló tevékenység esetén azt, hogy sorozatgyártású, egyedi méretvétel alapján készült vagy méretre igazított segédeszközt fog forgalmazni, kölcsönözni, illetve javítani.

Több szervezeti egységbol álló egészségügyi szolgáltató esetén a c)–d) pontokban foglalt adatokat szervezeti egységenként kell feltüntetni.

A kérelemhez mellékelni kell (eredetiben, vagy hiteles másolatban, vagy az eredeti bemutatása mellett fénymásolatban):

 • ha az egészségügyi közszolgáltatásáért felelos szerv az egészségügyi ellátási kötelezettségét más egészségügyi közszolgáltatásért felelos szervvel vagy egészségügyi szolgáltatóval kötött megállapodás vagy szerzodés útján teljesíti, az erre vonatkozó megállapodást, szerzodést (eloszerzodést),
 • közremuködo egészségügyi szolgáltató igénybevétele esetén a közremuködésrol szóló szerzodést (eloszerzodést),
 • az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges tárgyi feltételek – ideértve az ingatlant is – használatának jogcímét igazoló iratot (pl: tulajdoni lap, bérleti szerzodés),
 • az egészségügyi szolgáltató e tevékenysége során okozott kár megtérítésére vonatkozó felelosségbiztosítási szerzodése másolatát,
 • a kérelmezo szervezet létesíto okiratát,
 • az ellátni kívánt egészségügyi szakmák – ehhez rendelve ellátási formák és szintek – szerint részletezve az ellátásukhoz szükséges tárgyi és személyi feltételek meglétérol szóló nyilatkozatot,
 • a kérelmezo nyilatkozatát arról, hogy nem állnak fenn a muködési engedély kiadásának kizáró okai.

Az eljárás díja:
Az eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megindításakor kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással (Az eljáró hatóságok számlaszámait a 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza, pl: Országos Tisztifoorvosi Hivatal bankszlasz:10032000-00281519-00000000). A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

Igazgatási szolgáltatási díjak (1. melléklet 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet)

I. Egészségügyi tevékenységgel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások
I.1. Egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges muködési engedélyezési eljárás
I.1.1. Alapellátást végzo egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges muködési engedélyezési eljárás 30 000 Ft
I.1.2. Járóbeteg-szakellátást végzo egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges muködési engedélyezési eljárás:
I.1.2.1. Rendelointézet engedélyezési eljárás 70 000 Ft
I.1.2.2. Egyéb járóbeteg-szakellátás engedélyezési eljárás 35 000 Ft
I.1.3. Fekvobeteg-ellátást végzo egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges muködési engedélyezési eljárás:
I.1.3.1. Fekvobeteg-ellátást végzo egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges muködési engedélyezési eljárás (400 ágyszámig) 80 000 Ft
I.1.3.2. Fekvobeteg-ellátást végzo egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges muködési engedélyezési eljárás (401-tol 800 ágyszámig) 100 000 Ft
I.1.3.3. Fekvobeteg-ellátást végzo egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges muködési engedélyezési eljárás (800 ágyszám feletti egészségügyi szolgáltató esetén) 130 000 Ft
I.1.4. Egyéb egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges muködési engedélyezési eljárás 30 000 Ft
I.1.5. Muködési engedély – szakmát vagy szolgáltatást érinto – módosítása (helyszíni szemle nélkül) 20 700 Ft
I.1.6. Muködési engedély – szakmát vagy szolgáltatást érinto – módosítása (helyszíni szemle lefolytatásával) 30 000 Ft
I.1.7. Muködési engedély – szakmát vagy szolgáltatást nem érinto – adatváltozás miatti módosítása 10 000 Ft
I.2.1. Muködtetési jog (praxisjog) engedélyezési eljárás 16 000 Ft
I.2.2. Muködtetési jog (praxisjog) engedélyének módosítása 4 000 Ft
I.3. Gyógyszerellátással kapcsolatos eljárások:
I.3.1. Személyes gyógyszertár muködtetési jog (személyi jog) engedélyezése 21 000 Ft
I.3.2. Személyes gyógyszertár muködtetési jog (személyi jog) engedély módosítása 5 000 Ft
I.3.3. Gyógyszertár létesítési és muködési engedélyezési eljárás 64 500 Ft
I.3.4. Gyógyszertár muködési engedélyének módosítása 25 900 Ft
I.3.5. Gyógyszer kiskereskedelmi forgalmazásának engedélyezése 30 000 Ft

Helyszíni szemle
Ha az egészségügyi államigazgatási szerv az engedélyezési eljárásban helyszíni szemlét nem tartott, az egészségügyi szolgáltatás megkezdésének bejelentésétol számított nyolcvan napon belülhelyszíni ellenorzést tart a tárgyi feltételek meglétének megvizsgálása érdekében. Ennek során ellenorizni kell, hogy

 • az egészségügyi szolgáltató megfelel-e az engedélyezési kérelemben megjelölt egészségügyi szakmára vonatkozó személyi, tárgyi és szakmai környezeti feltételeknek,
 • az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges helyiségek megfelelnek-e az építésügyi, szakmai és közegészségügyi eloírásoknak,
 • az egészségügyi szolgáltató rendelkezik-e a szolgáltatáshoz szükséges egyéb hozzájárulásokkal, engedélyekkel.

Amennyiben a szolgáltató közremuködot vesz igénybe a hatóság a közremuködo megfeleloségét is ellenorizheti.
A helyszíni szemle idopontjáról 8 nappal a szemle elott az érintett értesíteni kell.
Ügyintézési határido: 30 nap (amelyet a kérelemnek a hatósághoz történt beérkezésétol számítanak)
Azonban fel kell készülnünk, hogy ez a határido 30 nappal meghosszabbítható, illetve bizonyos tevékenységek nem számítanak bele a határidobe (pl. hatáskör, illetékesség megállapítása miatti vita; hiánypótlás; más szakhatóság eljárásának idotartama stb.), továbbá lehetoség van az eljárás felfüggesztésére is. Így az engedélyezési eljárás akár több hónapot is igénybe vehet.

7. Jogszabályoknak megfelelo muködtetés

Az egészségügyi szolgáltató muködési engedélyében foglaltak szerinti muködését az ÁNTSZ rendszeresen ellenorzi.
Amennyiben az ellenorzés megállapítja, hogy

 • az egészségügyi szolgáltatónál nem állnak rendelkezésre a muködési engedély kiadásakor meglévo feltételek, a muködési engedélyt kiadó szerv határido tuzésével kötelezi a szolgáltatót a hiányosságok megszüntetésére,
 • az egészségügyi szolgáltató a muködési engedélyben megjelölt egészségügyi szolgáltatásokat a muködési engedélyben foglaltaktól eltéroen látja el, a muködési engedélyt kiadó szerv határido kituzésével kötelezi az engedélyben foglaltaknak megfelelo muködtetésre,
 • a szolgáltatás nem felel meg a közegészségügyi eloírásoknak, az intézet megteszi a külön jogszabályban meghatározott intézkedéseket.

Az egészségügyi államigazgatási szerv soron kívüli ellenorzést folytat le rendkívüli esemény, valamint panaszbejelentés kivizsgálására.

A muködési engedély visszavonása

Az egészségügyi államigazgatási szerv a muködési engedélyt visszavonja, ha

 • azt az egészségügyi szolgáltató kéri,
 • az egészségügyi szolgáltató megszűnik,
 • az egyéni vállalkozói tevékenyég folytatására való jogosultsága megszűnik,
 • az egyéni vállalkozót törölték az orvosok vagy az egészségügyi szakdolgozók muködési nyilvántartásából,
 • az egészségügyi szolgáltató már nem felel meg a muködési engedélyhez szükséges feltételeknek, és a kituzött határidore a hiányosságokat nem szüntette meg,
 • az egészségügyi szolgáltató tevékenységét nem a muködési engedélyben foglaltaknak megfeleloen végzi, és a kituzött határidore sem tett eleget a muködési engedélyben foglaltaknak megfelelo muködtetésnek,
 • az egészségügyi szolgáltató a muködési engedélyben nem szereplo szolgáltatást nyújt, és a kituzött határidore sem kérte a muködési engedélye módosítását,
 • az egészségügyi szolgáltató nem rendelkezik érvényes felelosségbiztosítási szerzodéssel,
 • az egészségügyi szolgáltató bejelentés nélkül legalább hat hónapja szünetelteti a tevékenységét,
 • a szakfelügyeleti vizsgálat olyan szakmai szabályok súlyos megsértését tárta fel, mely a betegek biztonságos ellátását veszélyezteti.

Forrás: http://www.drportal.hu/hir.php?szid=99&tema=66&hid=9711_hirlevel

Első Egészségügyi Marketing