Adatkezelő neve:                                        Positive Health & Care Kft.
Adatkezelő elérhetősége:                        hello@positive.hu
Adatkezelő képviselője:                             Horváth Krisztina

A WEBOLDAL HASZNÁLATA SORÁN ADATAIT A KÖVETKEZŐKÉPPEN KEZELJÜK

  1. A www.egeszsegugyimarketing.hu weboldal üzleti szolgáltatóoldal, jellegéből adódóan jogi személyekkel tart kapcsolatot, köt szerződést, így személyes adatokat nem kezel.
  2. Amennyiben a weboldalon ahhoz hozzájárul, az Első Magyar Egészségügyi Marketing Kft. e-mail címére elektronikus hírlevelet küld, szolgáltatásaival kapcsolatban, az ezzel kapcsolatos adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.
Az adatkezelés célja: marketing jellegű tájékoztatás
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulásával, melyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg
Az érintettek: hírlevélre feliratkozók
Kezelt személyes adatok: e-mail
Adatfeldolgozók neve: hírlevélküldő online platform (Mailchimp)
Tervezett adattárolási határidő: hozzájárulása visszavonásáig

ADATBIZTONSÁG

 Az Adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek adatainak védelmét. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszó, vírusirtó), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelem szempontjából szükségesek.

A kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük, a jogosulatlan hozzáféréstől, jogtalan nyilvánosságra hozataltól, a törléstől vagy megsemmisítéstől, a véletlen megsemmisüléstől és sérüléstől, óvjuk továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

FOGALMAK

  • „személyes adat”: bármely információ, melynek segítségével egy személy bármilyen módon azonosítható.
  • „adatkezelés”: a személyes adatokon végzett bármely művelet.
  • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
  • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében, annak utasítására személyes adatokat kezel.
  • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
  • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 AZ ÉRINTETT JOGAI

Az érintett bármikor kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz:

 NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG
www.naih.hu
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Szeged, 2018. május 25.