Külföldiek egészségügyi ellátása

TÁJÉKOZTATÓ a magyar egészségbiztosítás szolgáltatásainak nyújtására szerződött szolgáltatók számára… az Európai Gazdasági Térség tagállamaiból, Svájcból valamint Magyarországgal egészségügyi ellátásra vonatkozó egyezményt kötött államokból érkező személyek egészségügyi ellátásáról

A külföldön igénybevett, tervezett egészségügyi ellátások igénybevételi formáit összefoglaló2011/24 EU irányelv hazai implementálása alapján megjelent és 2013. október 25-énhatályba lépett a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló340/2013.(IX.25.) Korm. rendelet.A tájékoztató megküldésének célja, hogy összefoglaljuk az ebben a körben lehetséges ellátásilehetőségeket, az egyes ellátások esetén a beteg által kötelezően szolgáltatandó dokumentumokat,a térítés módját illetve az adatszolgáltatási módokat.A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi jogosultságigazolásokalapján láthatják el.1. Európai Egészségbiztosítási Kártya és Ideiglenes Kártyahelyettesítő Nyomtatvány –Orvosilag szükséges ellátásBevezetésAz Európai Gazdasági Térség tagállamainak állampolgárai és a svájci állampolgárok, valamintaz ezen államokban biztosított személyek részére ideiglenes magyarországi tartózkodásuksorán az orvosilag szükséges egészségügyi szolgáltatás Európai EgészségbiztosításiKártya (a továbbiakban: EU-Kártya) alapján nyújtandó. Az EU-kártya alapján nyújtott ellátásfeltételei és szabályai az új kormányrendelet hatályba lépésével nem változtak!Kik vehetnek igénybe ellátást EU-Kártyával?Az alábbi tagállamok állampolgárai, biztosítottjai vehetnek igénybe orvosilag szükségesellátást Európai Egészségbiztosítási Kártyával:Ausztria, Bulgária, Belgium, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország,Franciaország, Görögország, Horvátország, Hollandia, Írország, Izland, Lengyelország,Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország,Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

Az EU-Kártya külalakjaAz EU-Kártyát az Európai Gazdasági Térség minden tagállama saját hivatalos nyelvén állítjaki, a kártya külalakja azonban az Európai Bizottság által kiadott szabványokhoz igazodik. AzEurópai Egészségbiztosítási Kártya lehet különálló kártya, de rákerülhet a nemzeti kártyahátoldalára is. Az EU-Kártyán szereplő mezők számozása és elnevezése minden esetbenállandó, amely alapján annak tartalma minden esetben beazonosítható.Az EU-Kártya jobb felső sarkában, az európai szimbólum közepén (12 ötágú csillag – kivéveNorvégia, Izland, Liechtenstein és Svájc esetében, melyek az európai szimbólumot nemalkalmazzák) található a kibocsátó ország kétjegyű kódja (az országkódokat lásd az 1. számúmellékletben).3. mező: vezetéknév4. mező: utónevek5. mező: születési idő (nap/hónap/év)6. mező: társadalombiztosítási azonosító szám7. mező: a kibocsátó intézmény azonosító száma és betűjele8. mező: kártyaazonosító szám (az adott kártya sorszáma)9. mező: a kártya érvényességének utolsó napja – az ellátás a 9. mezőben jelzett időponttólaz EU-Kártya alapján nem nyújtható.Megjegyzés: az Európai Egészségbiztosítási Kártya külalakjára vonatkozó szabályok csupána kártya egyik oldalát érintik. Az EU-Kártyát kibocsátó teherviselő a kártya hátoldalánakképéről és tartalmáról szabadon dönt (az egyes EU-Kártya szabványokat lásd az 2. sz. mellékletben).

A Kártyahelyettesítő NyomtatványAmennyiben az EU-Kártya kiadása valamilyen okból, átmenetileg nem lehetséges, az illetékesegészségbiztosítási intézmény ún. Kártyahelyettesítő Nyomtatványt ad ki. A KártyahelyettesítőNyomtatvány alkalmazására, valamint a nyomtatvánnyal kapcsolatos nyelvhasználatraugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az EU-Kártya esetében.A Kártyajelyettesítő Nyomtatvány tartalmi elemei:- Vezetéknév- Keresztnév- Születési dátum- Biztosítási szám- Külföldi biztosító azonosító száma- Igazolás érvényességének kezdete- Igazolás érvényességének végeA Kártyahelyettesítő Nyomtatvány magyar nyelvű mintapéldányát a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az EU-Kártyával igénybe vehető ellátások köreA fenti igazolásokkal Magyarországon a külföldi egészségbiztosítás terhére vehetők igénybeazok az egészségügyi szolgáltatások, amelyek- a magyarországi átmeneti tartózkodás során- orvosilag szükségessé válnak.Ennek megfelelően a külföldi biztosított az EU-Kártyával (vagy Kártyahelyettesítő Nyomtatvánnyal)közvetlenül a magyar egészségbiztosítással szerződéses kapcsolatban álló egészségügyiszolgáltatóhoz fordul, akinek az EU-Kártya/Kártyahelyettesítő Nyomtatvány alapjánúgy kell ellátnia a külföldi biztosítottat, mintha magyar biztosított lenne.Az érvényes EU-Kártya/Kártyahelyettesítő Nyomtatványt bemutató külföldi biztosítássalrendelkező beteg részére kötelezően nyújtandók a szükséges ellátások, az ellátás költségeinekmegtérítésére a beteg nem kötelezhető.Az orvosi szükségesség fennállásáról elsődlegesen – a körülmények mérlegelésével – a kezelőorvosdönt. Orvosilag szükségesnek azonban nem csak az azonnal nyújtandó szolgáltatásokminősülhetnek. Orvosilag szükséges ellátásnak minősül minden olyan ellátás, amelynem halasztható a másik tagállamba történő visszatérésig. Amennyiben az igényelt ellátást– a beteg állapotára való tekintettel – nem feltétlenül szükséges rövid időn belül nyújtani, aszolgáltatónak figyelembe kell vennie, hogy az illető személy milyen hosszú időt kíván Magyarországontölteni. Amennyiben az illető személy nem rendelkezik EGT állampolgárokrészére kiadott tartózkodási engedéllyel (tartózkodási kártya/regisztrációs igazolás), csakazon szolgáltatások nyújtandók, amelyek 3 hónapon belül feltétlenül szükségessé válnak.Egyéb esetekben a tartózkodási kártya/regisztrációs igazolás, illetve az igazolás (EU-Kártya)érvényességének lejártát kell figyelembe venni.Az Európai Bizottság határozatai értelmében átmeneti magyarországi tartózkodás során azalábbi ellátásokat minden esetben az EU-Kártya alapján nyújtandó szükséges ellátásnakkell minősíteni:- dialízis- oxigénterápia- speciális asztmakezelés- kemoterápia- szülés, a szüléshez és anyasághoz kapcsolódó ellátások.Megjegyzés: az EGT ill. svájci biztosított Magyarországon született gyermeke részére aszükséges ellátások a szülést követő 3. hónapig az anya EU-Kártyája alapján nyújtandók, azellátásokat az EU-Kártya adataival kell jelenteni.

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya nem használható fel akkor, ha a biztosított valamilyenegészségügyi szolgáltatás igénybe vételének céljából utazott Magyarországra.JelentésAz ellátás költségeit a magyar közfinanszírozott szolgáltató teljesítményjelentése alapján azOEP előzetesen megtéríti, és a nemzetközi elszámolások során a külföldi biztosítóval utólagosanmegtérítteti. A teljesítményjelentés az eddigiekben alkalmazott jelentési szabályokszerint történik „E” térítési kategória megjelölésével.Irányadó jogszabályok- A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet. 19. cikke- A 883/2004/EK rendelet végrehajtásáról szóló 987/2009/EK rendelet 25. cikke- A Bizottság S3. határozata2. S2 vagy E112 nyomtatvány – tervezett ellátásBevezetésA szociális biztonsági koordinációs rendeletek alapján az Európai Gazdasági Térség tagállamainakállampolgárai és a svájci állampolgárok, valamint az ezen államokban biztosítottszemélyek egészségbiztosítójuk engedélye alapján jogosultak más tagállamban tervezettenegészségügyi szolgáltatást igénybe venni.Kik vehetnek igénybe ellátást EU-Kártyával?Az alábbi tagállamok állampolgárai, biztosítottjai vehetnek igénybe tervezett ellátástS2/E112 nyomtatvánnyal:Ausztria, Bulgária, Belgium, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország,Franciaország, Görögország, Horvátország, Hollandia, Írország, Izland, Lengyelország,Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország,Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, SzlovéniaAz S2 vagy E112 nyomtatvány alapján nyújtható ellátásokAz E 112 vagy S2 jelű egészségügyi szolgáltatásra jelentkező személy a nyomtatványonmegjelölt szolgáltató (amennyiben meg van jelölve), illetve ellátás esetében ugyanolyanfeltételek mellett jogosult az igénybevételre a társadalombiztosítóval szerződött egészségügyiszolgáltatónál, mint a magyar biztosítottak. Amennyiben a nyomtatványon sem szolgáltató,sem konkrét ellátás nincs megjelölve, az érvényességi időn belül bármilyen egészségbiztosításiszolgáltatás nyújtható a jogosult részére. A nyomtatványt az Európai GazdaságiTérség minden tagállama saját hivatalos nyelvén állítja ki. Az S2 vagy E112 jelű nyomtatványfunkcióját tekintve nem más, mint a külföldi biztosító által kiállított költségátvállalásttanúsító igazolás.Az S2 vagy E112 nyomtatvány külalakjaAz S2 mintáját a 4. számú melléklet, az E112 nyomtatvány mintáját az 5. számú melléklettartalmazza.Kötelező adattartalmuk:S2 jelű nyomtatvány E112 jelű nyomtatvány- Vezetéknév- Keresztnév- Születési dátum- Biztosítási szám- Külföldi biztosító azonosító száma- Külföldi biztosító neve- Külföldi Biztosító címe- Érvényes biztosítás szerinti ország- Igazolás érvényesség kezdete- Igazolás érvényesség vége- Vezetéknév- Keresztnév- Születési dátum- Biztosítási szám- Külföldi biztosító azonosító száma- Külföldi biztosító neve- Külföldi Biztosító címe- Érvényes biztosítás szerinti ország- Igazolás érvényesség kezdete- Igazolás érvényesség végeJelentésAz ellátás költségeit a magyar közfinanszírozott szolgáltató teljesítményjelentése alapján azOEP előzetesen megtéríti, és a nemzetközi elszámolások során a külföldi biztosítóval utólagosanmegtérítteti. A teljesítményjelentés az eddigiekben alkalmazott jelentési szabályokszerint történik „E” térítési kategória megjelölésével.Irányadó jogszabályok- A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet 20. cikke- A 883/2004/EK rendelet végrehajtásáról szóló 987/2009/EK rendelet 26. cikke3. Határon átnyúló ellátás a 2011/24/EU Irányelv alapjánBevezetésA 2011/24/EU irányelv alapján az Európai Unió más tagállamainak betegei jogosultak Magyarországontervezetten határon átnyúló egészségügyi ellátást igénybe venni.Milyen szolgáltatónál vehetnek igénybe ellátást?A külföldi betegek mind a társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatónál,mind magánszolgáltatónál jogosultak határon átnyúló (irányelvi) ellátást igénybe venni.Milyen dokumentummal veheti igénybe a beteg az egészségügyi szolgáltatást Magyarországon?A bejövő beteg a külföldi biztosító által kiállított olyan dokumentummal vehet igénybe határonátnyúló egészségügyi ellátást, amely az Európai Unió tagállambeli állampolgárságátvagy az egészségügyi ellátásra való jogosultságát hitelt érdemlően bizonyítja.Ellátás igénybe vételéhez szükséges igazolások és kötelező adattartalmukSzemélyazonosságot igazoló okmányésEGT tagállamban fennálló biztosítástigazoló biztosítási kártya vagy nyomtatvány- Vezetéknév- Keresztnév- Születési dátum- Vezetéknév- Keresztnév- Születési dátum- Érvényes biztosítás szerinti ország- Biztosítási szám- Külföldi biztosító neveAz ellátás nyújtásának módjaA határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében fokozottan érvényesül az „egyenlő elbánáselve”, azaz a külföldről érkező személyek azonos elbírálás alá esnek a magyar egészségügyiellátásra jogosult személlyel.Példaként említhető, hogy abban az esetben, ha a külföldi személy olyan ellátást szeretneigénybe venni, amely a magyar jogosult számára is várólista szerinti besorolás alapján történhetmeg, úgy ez a külföldről érkező jogosultsággal rendelkező személyre is érvényesszabály.A kezelés természetétől függően beutaló vagy orvosi dokumentáció bemutatása is szükségeslehet. A beutalót kiállíthatja egy másik EU tagállam egészségügyi szolgáltatója, vagy egymagyar szolgáltató. A beutaló elfogadását az egészségügyi szolgáltató akkor tagadhatjameg, ha az az egészségügyi szolgáltató számára nem érthető vagy nem nyújt elég információta beteg egészségi állapotáról és az ennek alapján orvosilag szükséges beavatkozásokköréről.A beutalóhoz nem kötött szakellátások esetében az uniós beteg ellátását nem lehet megtagadniarra hivatkozva, hogy vonatkozásában az egészségügyi szolgáltató területi ellátásikötelezettséggel nem rendelkezik.Az egészségügyi szolgáltató csak akkor tagadhatja meg az uniós beteg ellátását, ha a területiellátási kötelezettségű feladatainak folyamatos ellátását az uniós beteg fogadása veszélyezteti.Az elutasítást ilyen esetben írásban meg kell indokolni.Milyen áron kell nyújtani az ellátást?Az ellátás költségeit a külföldi beteg fizeti meg. A bevétel az egészségügyi szolgáltató sajátbevételét képezi. Ez a térítési díj nem térhet el attól a díjtól, amelyet a hazai beteg ellátásáért- közfinanszírozott szolgáltatók esetében az OEP,- magánszolgáltatás keretében nyújtott ellátások esetében a szolgáltató által meghatározottszabályzat alapján a hazai beteg térít.Az irányelv alapján nyújtott ellátásról a magyar közfinanszírozott szolgáltató az alábbi táblázatszerinti adatszolgáltatást köteles teljesíteni:Külföldi beteg ellátás a határon átnyúló egészségügyi ellátás keretébenTérítési kategóriaT = uniós beteg részére magyar egészségügyi szolgáltató által határonátnyúló egészségügyi ellátás keretében végzett ellátás (bejövőbeteg)Finanszírozásforrása, módjaa. az uniós beteg ellátásának rendjét és a finanszírozás módját a217/1997. (XII. 1.) Korm. Rendelet 5/D §-a szabályozzab. a külföldi beteg közvetlenül finanszírozza a 43/1999. (III. 3.)Korm. rendelet 50/A § alapján meghatározott mértékben az ellátásdíját a magyar szolgáltató részéreJelentés a hazaiteljesítményelszámolásirendszerbenA szolgáltató a határon átnyúló egészségügyi ellátás monitoringjaérdekében a 43/1999. (III. 3.) Korm. Rendelet megfelelő teljesítményelszámolási adatlapján „T” térítési kategóriában jelenti azellátott esetet.Eljárás magyar biztosított külföldi gyógykezelése eseténAmennyiben a beteg az OEP-től külföldi gyógykezelésre engedélyt kapott, a beteg kezelőorvosaa külföldi gyógykezelést követően köteles a külföldi gyógykezelés eredményességénekfelülvizsgálatát elvégezni és a 340/2013. (IX.25.) Korm. rendelet 7. számú mellékletétkitölteni. Amennyiben a beteg uniós rendeletek alapján kapott engedélyt és rendelkezik S2igazolással, az ellátást „V” térítési kategóriába, amennyiben határon átnyúló ellátásra kapottengedélyt, „Y” térítési kategóriába kell lejelenteni.Irányadó jogszabályok- A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 18. §- A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásárólszóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. §- A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX.25.)Korm. rendelet4. Egészségügyi ellátás egyezmények alapjánOrosz, ukrán állampolgárok ellátásaAz orosz és az ukrán állampolgárok átmeneti magyarországi tartózkodásuk alatt sürgősségiellátásokra jogosultak a társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatónál. Asürgősségi ellátásokat útlevél felmutatásával vehetik igénybe.Szerb, macedón, koszovói biztosítottak ellátásaA szerb, a macedón és a koszovói állampolgárok átmeneti magyarországi tartózkodásukalatt sürgősségi ellátásokra jogosultak a társadalombiztosítóval szerződött egészségügyiszolgáltatónál. A sürgősségi ellátásokat útlevél felmutatásával vehetik igénybe.Bosnyák és montenegrói biztosítottak ellátásaA bosnyák és montenegrói biztosítottak átmeneti magyarországi tartózkodásuk alatt sürgősségiellátásokra jogosultak a társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatónál.A sürgősségi ellátásokat a bosnyák biztosítottak a BH/HU 111 nyomtatvánnyal (6.számú melléklet), a montenegrói biztosítottak a CG/HU 111 nyomtatvánnyal (7. számúmelléklet) vehetik igénybe.Ellátás igénybe vételéhez és elszámoláshoz szükséges igazolások és kötelező adattartalmukmontenegrói, illetve bosnyák biztosítottak eseténCG/HU 111 jelű nyomtatvány BH/HU 111 jelű nyomtatvány- Vezetéknév- Keresztnév- Születési dátum- Biztosítási szám- Külföldi biztosító azonosító száma- Külföldi biztosító neve- Külföldi Biztosító címe- Érvényes biztosítás szerinti ország(kizárólag Montenegró lehet)- Igazolás érvényesség kezdete- Igazolás érvényesség vége- Vezetéknév- Keresztnév- Születési dátum- Biztosítási szám- Külföldi biztosító azonosító száma- Külföldi biztosító neve- Külföldi Biztosító címe- Érvényes biztosítás szerinti ország(kizárólag Bosznia-Hercegovina lehet)- Igazolás érvényesség kezdete- Igazolás érvényesség végeEllátás egészségügyi együttműködési egyezmények alapjánHatályos egészségügyi együttműködési egyezmények:Angola, Kuvait, Mongólia, Kuba, Jordánia, Irak, Koreai Népi Demokratikus KöztársaságAz egészségügyi együttműködési egyezmények alapján a fenti államok állampolgárait atársadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltató ingyenes egészségügyi ellátásbanrészesíti heveny megbetegedés vagy halaszthatatlan orvosi beavatkozást igénylő helyzetesetén. Az ellátásra való jogosultságot az érintett állampolgárok útlevéllel tudják igazolni.JelentésAz ellátás költségeit a magyar közfinanszírozott szolgáltató teljesítményjelentése alapján azOEP előzetesen megtéríti. A teljesítményjelentés az eddigiekben alkalmazott jelentési szabályokszerint történik „3” térítési kategória megjelölésével.Jogalap:- A magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény végrehajtásáról szóló 7/1964. (VIII.30.)MüM rendelet- A magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezményről szóló 1959. évi 20. sz. tvr. 11. cikke- A magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezményről szóló 2009. évi II. törvény 12. cikke- A magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezményről szóló 2008. évi LXXXII. törvény12. cikke- 17/1984. (III. 27.) MT rendelet a magyar-angolai egészségügyi együttműködési egyezményről- 14/1975. (V. 14.) MT rendelet a magyar-koreai egészségügyi együttműködési egyezményről- 47/1978. (X. 4.) MT rendelet a magyar-iraki egészségügyi együttműködési egyezményről- 15/1981. (V. 23.) MT rendelet a magyar-jordániai egészségügyi együttműködési egyezményről- 1969. évi 16. törvényerejű rendelet a magyar-kubai egészségügyi együttműködésiegyezményről- 29/1974. (VII.10.) MT rendelet a magyar-mongol egészségügyi együttműködési egyezményről- 33/1979. (X. 14.) MT rendelet a magyar-kuvaiti egészségügyi együttműködési egyezményről.

Forrás:

http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=35,35007&_dad=portal&_schema=PORTAL

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Nyomja meg az ESC bilentyűt a bezáráshoz