Vélemények

Legfrissebb hírek

További híreink

Személyi, tárgyi minimum feltételek a magánrendelőben Magánpraxis – vállalkozási ismeretek orvosoknak tanfolyam V.

Forrás: drportal.hu: 2014-03-05 | Szerző: Dr. Német Kinga

Ajánlom figyelmükbe a drportal.hu oldalt ahol a cikkhez tartozó teszt is letölthető.

Egészségügyi szolgáltatás nyújtására működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató jogosult. Mi minősül egészségügyi szolgáltatásnak? Mik a személyi, tárgyi minimum feltételek a magánrendelőben?

Működési engedély nélkül jogosultak részt venni az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában az egészségügyi szolgáltató alkalmazottai, a szolgáltatóval munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyek, az egészségügyi szolgáltatást nyújtó társas vállalkozásban személyesen közreműködő tagok, az egészségügyi szolgáltatónál szabadfoglalkozás keretében, egyházi személyként vagy önkéntes segítőként egészségügyi tevékenységet végzők, valamint a személyes közreműködők.

Mi minősül egészségügyi szolgáltatásnak?

Az egészségügyi államigazgatási szerv (Országos Tisztifőorvosi Hivatal, ÁNTSZ) által kiadott működési engedély birtokában vagy – törvényben meghatározott esetben – az egészségügyi államigazgatási szerv által történő nyilvántartásba vétel alapján végezhető egészségügyi tevékenységek összessége, amely az egyén egészségének megőrzése, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása vagy a további állapotromlás megelőzése céljából a beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára, a fájdalom és a szenvedés csökkentésére, továbbá a fentiek érdekében a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerekkel, a gyógyászati segédeszközökkel, a gyógyászati ellátásokkal kapcsolatos külön jogszabály szerinti tevékenységet, valamint a mentést és a betegszállítást, a szülészeti ellátást, az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokat, a művi meddővétételt, az emberen végzett orvostudományi kutatásokat, továbbá a halottvizsgálattal, a halottakkal kapcsolatos orvosi eljárásokkal, – ideértve az ehhez kapcsolódó – a halottak szállításával összefüggő külön jogszabály szerinti tevékenységeket is.

Egészségügyi szolgáltató: a tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül minden, egészségügyi szolgáltatás nyújtására és az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján jogosult egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet;

Az egyes egészségügyi szolgáltatásokhoz szükséges személyi és tárgyi minimumfeltételeket a szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély kiadásakor és a működés során folyamatosan biztosítani kell.

Minden egészségügyi szolgáltatónak biztosítani kell:
a) a négyszemközti konzultációt is lehetővé tevő rendelőhelyiséget, amelyben
aa) az adott egészségügyi szolgáltatásra előírt tárgyi feltételek használata, illetve szakszerű tárolása – ideértve a gyógyszerek, a mérgező hatású anyagok és a veszélyes hulladék tárolását is – biztosított,
ab) rendelkezésre áll a beteg fektetésére alkalmas vizsgálóágy,
ac) a beteg-ellátását végző egészségügyi dolgozó számára a kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és a szükséges bútorzat biztosított;
b) a rendelőhelyiséggel közvetlen kapcsolatban lévő, vagy azon belül elkülönített öltöző területet, kivéve, ha az ellátás jellegéből adódóan a beteg fizikális vizsgálata nem szükséges;
c) váróhelyiséget;
d) kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiséget;
e) az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolását, illetve kezelését.

Az eltérő egészségi állapotú betegek differenciált ellátását a fokozatosság elvén egymásra épülő, a szakmai tevékenységeknek a szakmai tapasztalat és a technikai feltételek alapján csoportosított progresszivitási szinteken működő ellátórendszer biztosítja.

A járóbetegek eseti szakellátása és a krónikus betegek folyamatos gondozása az általános járóbeteg-szakellátás; speciális szaktudást, illetve eszközöket igénylő szakellátása a speciális járóbeteg-szakellátás keretében történik.

A hagyományos személyes találkozáson alapuló tevékenységek – így az orvos és a beteg, illetve az orvos és orvos közötti konzultáció – mellett az adott szakterület szakorvosa egészségügyi adatok elektronikus rendszerben történő továbbítása révén – az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény előírásainak megfelelően – személyes jelenlét nélkül is felállíthat diagnózist és terápiás javaslatot adhat telemedicina keretében.

A diagnosztikus háttér – amennyiben nincs eltérő rendelkezés – más egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés alapján is biztosítható.

Egy adott szakrendeléshez szükséges tárgyi feltételek úgy is biztosíthatóak, ha azonos telephelyen, azonos rendelési időben ugyanazon szolgáltató másik szervezeti egységében ezek igénybe vehetően rendelkezésre állnak.

Az egészségügyi hatóság – külön jogszabályban foglaltak szerint – ellenőrzi a minimumfeltételek meglétét és alkalmazhatóságát. Ennek keretében kerül sor a diagnosztikus háttér biztosítására vonatkozó szerződések, illetve az ezek alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatások – ideértve a szakmailag indokolt esetekben a párhuzamos rendelkezésre állást is – ellenőrzésére.

Az egészségügyi szolgáltatónál minőségügyi megbízott irányítja a belső minőségirányítási rendszer működtetését.

Minőségirányítási rendszerének tanúsítását csak az az egészségügyi szolgáltató kezdeményezheti, amelyik megfelel a minimumfeltételeknek.

Az egészségügyi szolgáltatók tevékenységéhez szükséges – engedélyezett egészségügyi szakmáktól független – általános minimum követelmények:

A szolgáltatók szakmáktól független feladatai:
A járóbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a betegellátás folyamatossága érdekében az engedélyezett szakmák mindegyike számára biztosítja a (az)
a) intézmény tisztaság, takarítás,
b) sterilizálás, textiltisztítás, szennyes- és tisztaruha kezelés,
c) egyes fertőző betegségek esetén szükséges elkülönítés és egyéb járványügyi intézkedés,
d) intézményen belüli betegszállítás,
e) gyógyszerellátás,
f) veszélyes hulladék kezelés és tárolás,
g) egészségügyi dokumentációs, nyilvántartási és adatvédelmi rendszer
feltételeit.

A rendelő általános szakmai minimumfeltételei: különböző szakrendelésektől függően, külön-külön kerül meghatározásra. Az egészségügyi szolgáltatónál működő járóbeteg-rendelés a következő feltételeket köteles általánosságban biztosítani:
Személyi feltételek: 1 fő szakorvos + 1 fő asszisztens/szakasszisztens.
Tárgyi feltételek, a helyiségre vonatkozóan: vizsgáló helyiség, személyzeti öltöző nemenként vizesblokkal, váróhelyiség, betegöltöző nemenként, betegek részére WC (hideg-meleg vizes kézmosóval) nemenként elkülönített, személyzeti WC, sterilanyag tároló (külön helyiség, vagy szekrény), fogyóanyag tároló (külön helyiség, vagy szekrény), takarítószer és takarítóeszköz tároló, tisztaruha tároló, szennyesruha tároló, veszélyes hulladék gyűjtő, kommunális hulladék gyűjtő.

Az egyes egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó szakterületenkénti, tevékenységenkénti speciálisan meghatározott személyi és tárgyi minimumfeltételeket a 60/2003. (X. 20.) ESZCSMrendelet mellékletei szabályozzák.

 

Forrás:  http://www.drportal.hu/hir.php?szid=99&tema=67&hid=17034

JELENTKEZEM A KÉPZÉSRE!

 

Első Egészségügyi Marketing

Az oldalon Google Analytics követőkódot használunk

Kérjük erősítse meg a Google Analytics követési szolgáltatásának elfogadását. A követést visszautasítása esetén folytathatja weboldalunk böngészését anélkül, hogy az adatot küldene a Google Analytics rendszerébe.