Vélemények

Legfrissebb hírek

További híreink

Jogszabályok

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

E törvény célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon.

Bővebben : http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV&timeshift=1

Minimumfeltételekről:

A hatályos jogszabályok szerint az egyes egészségügyi szolgáltatásokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket a működési engedély kiadásától folyamatosan biztosítani kell.

Az Általános működési engedélyről bővebben a Medical Online oldalán olvashat >> Tovább

Az Ideiglenes működési engedélyről bővebben a Medical Online oldalán olvashat >> Tovább

A működési engedély módosításáról a Medical Online oldalán olvashat bővebben >>Tovább

 

A térítéses egészségügyi szolgáltatásokat érintő legfontosabb jogszabályok, rendeletek:

 • 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet – az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről;
 • 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet – az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről;
 • 1997. évi CLIV. törvény – Egészségügyi törvény;
 • az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény;
 • a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény: a gazdasági társasági formában működő egészségügyi szolgáltatók tevékenységére;
 • a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény;
 • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól;
 • 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról;
 • a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet;
  • a Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának egyes szabályairól szóló 87/2004. (X. 4.) ESzCsM rendelet;
  • az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény;
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtörvény);
 • a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény;
 • Magyar Orvosi Kamara Etikai kódexe;
 • az egészségügyi dolgozók rendtartásáról szóló 30/2007. (VI. 22.) EüM;
 • 1992. évi XXII. törvény – Munka törvénykönyve;
 • 1959. évi IV. törvény – Polgári törvénykönyv;
 • 2000. évi C. törvény – Számviteli törvény;
 • személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. LXIII. tv (Adatvédelmi Törvény) – Idén még hatályos, 2012. januártól hatályon kívül helyezik;
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (Fttv.);
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM tv.); Hatályos, módosulni fog 2012. januárban;
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.). Hatályos, 2011-ben többször módosítva és 2012. januárban is módosult;

Források: http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139230.519496

11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről

2. számú melléklet a 11/1997. (V. 28.) NM rendelethez A természetgyógyászati tevékenységet végző személyek által nyilvántartandó adatok

3. számú melléklet a 11/1997. (V. 28.) NM rendelethez A természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírások

40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet a természetgyógyászati tevékenységről

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

2005. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a nem-konvencionális eljárásokról

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről: http://www.maote.hu/content/view/322/53/

A működési engedélyek kiadásának alapjául szolgáló egészségügyi szakmák és kódjaik jegyzéke:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400002.EUM

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről:

http://www.emki-korhaztechnika.hu/site/conf/upload/4-2009_EuM_rendelet.pdf

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről(építési engedély köteles átalakításnál fontos):

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR&kif=ot%C3%A9k#xcel

 

További törvények:
1997.évi CLIV törvény az egészségügyről
2000.évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről
2001.évi CVII törvény az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról és az orvosi tevékenység végzésének formáiról

58/2002. (III.29) Korm. Rendelet a feladatellátási és feladatvállalási szerződések pályáztatásával és a pályázatok elbírálásával kapcs. szabályokról

14/2002. (III.28)Eü.M rendelet az egészségügyi közszolgáltatások alvállalkozásba adásának szakmai feltételeiről
15/2002. (III.28) Eü.M rendelet az egészségügyi közintézmények működtetéséről

Az engedélyezési eljárást a 96/2003. (VII. 15.) kormányrendelet, a háziorvosi tevé­kenység részletszabályait pedig a 4/2000. (II. 25.) egészségügyi minisztériumi rendelet határozza meg. Eszerint a háziorvos vagy közalkalma­zotti jogviszonyban áll az önkormányzattal, az önkor­mányzati feladatokat ellátó egészségügyi intézménnyel, vagy gazdálkodó szervezeti formában, illetve magánorvos­ként végzi az önkormányzattal kötött szerzôdés értelmében a feladatokat.

Betegjogokról az alábbi oldalon olvashat:http://www.medicalonline.hu/rovat/betegjogok/index.php

Első Egészségügyi Marketing

Az oldalon Google Analytics követőkódot használunk

Kérjük erősítse meg a Google Analytics követési szolgáltatásának elfogadását. A követést visszautasítása esetén folytathatja weboldalunk böngészését anélkül, hogy az adatot küldene a Google Analytics rendszerébe.