Vélemények

Legfrissebb hírek

További híreink

Egészségügyi államigazgatási szerv helyszíni szemléje Magánpraxis – vállalkozási ismeretek orvosoknak tanfolyam X.

Forrás: drportal.hu: 2014-05-08 | Szerző: Dr. Németh Kinga

Ajánlom figyelmükbe a drportal.hu oldalt ahol a cikkhez tartozó teszt is letölthető és további hasznos cikk olvasható a témával kapcsolatosan.

Az egészségügyi államigazgatási szerv (ÁNTSZ) előre meghatározott és közzétett ütemezés szerint végzi az egészségügyi szolgáltatók ellenőrzését, amelynek során vizsgálja a jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi, szakmai minimumfeltételek, a szakmai szabályok, protokollok, illetve közegészségügyi előírások teljesítését.

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának ellenőrzése

A működési engedélyezési eljárás során az egészségügyi államigazgatási szerv helyszíni szemlét tarthat. Ennek során megvizsgálja, hogy az egészségügyi szolgáltató megfelel-e az engedélyezési kérelemben megjelölt szakmára vonatkozó személyi, tárgyi és szakmai környezeti feltételeknek, az ellátás nyújtásához szükséges helyiségek megfelelnek-e a szakmai és közegészségügyi előírásoknak, a szolgáltató rendelkezik-e a szükséges egyéb hozzájárulásokkal, engedélyekkel.
Ha az egészségügyi államigazgatási szerv az engedélyezési eljárásban helyszíni szemlét nem tartott, a működési engedély jogerőre emelkedésétől számított hatvan napon belül helyszíni ellenőrzést tart. A helyszíni szemle időpontjáról a szemlét megelőzően legalább nyolc nappal értesíteni kell a kérelmezőt. A helyszíni szemléről készült jegyzőkönyvben az ellátni kívánt egészségügyi szakmákra külön-külön rögzíteni kell a szemle megállapításait.

Az egészségügyi államigazgatási szerv (ÁNTSZ) előre meghatározott és közzétett ütemezés szerint végzi az egészségügyi szolgáltatók ellenőrzését, amelynek során vizsgálja a jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi, szakmai minimumfeltételek, a szakmai szabályok, protokollok, illetve közegészségügyi előírások teljesítését.

Az egészségügyi államigazgatási szerv, illetve a szakfelügyelet által tartott helyszíni ellenőrzés megállapításai vagy az egészségügyi szolgáltató képviselője által tett nyilatkozat alapján az ÁNTSZ a jogszabálysértés vagy szakmai szabályszegés jellegének, súlyának, az egészségügyi ellátásra nézve okozott sérelem nagyságának mérlegelésével megteszi a szükséges intézkedéseket, amelynek során az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazhatja:

a) a szolgáltató figyelmét felhívja a jogszabály rendelkezéseinek betartására;
b) a szolgáltató progresszivitási szintjét visszaminősíti;
c) az egészségügyi szolgáltatót határidő tűzésével kötelezi az észlelt hiányosságok pótlására;
d) ha az egészségügyi szolgáltató a megadott határidőre a határozatban előírt kötelezettségeknek nem tesz eleget, és nem kérte a teljesítési határidő módosítását, az egészségügyi államigazgatási szerv újabb határidő tűzése mellett külön jogszabályban meghatározott egészségügyi bírságot szab ki;
e) ha az egészségügyi szolgáltató ekkor sem teljesíti a határozatban előírt kötelezettségeket, és nem kérte a határidő módosítását, az egészségügyi államigazgatási szerv az adott szakmára, szaktevékenységre vonatkozó engedélyét visszavonja.

Felfüggesztés és a működési engedély visszavonása esetén az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi közszolgáltatást végző egészségügyi szolgáltató esetén dönt a betegellátás átmeneti biztosítása érdekében más egészségügyi szolgáltató kijelöléséről.

Az egészségügyi szolgáltató működését a szolgáltatás helye szerinti járási népegészségügyi intézet akkor is ellenőrizheti, ha a szolgáltatásra jogosító működési engedélyt az Országos Tisztifőorvosi Hivatal adta ki. A járási népegészségügyi intézet az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv egy példányát haladéktalanul, de legfeljebb nyolc napon belül megküldi az engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv részére.

Amennyiben az egészségügyi államigazgatási szerv az ellenőrzése során az egészségügyi szakmai tevékenység minőségét érintő vagy minőségfejlesztést igénylő problémát, hiányosságot tár fel, arról haladéktalanul értesíti a szakmai minőségértékelést végző Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet.

Az egészségügyi államigazgatási szerv soron kívüli ellenőrzést folytat le rendkívüli esemény, valamint panaszbejelentés kivizsgálására.

A bejelentési kötelezettség elmulasztásának, illetőleg a jogosulatlan egészségügyi szolgáltatás nyújtásának jogkövetkezményei

Az ÁNTSZ bírságot szab ki, ha az egészségügyi szolgáltató a bejelentési kötelezettségét elmulasztja vagy valótlan adat közlésével az egészségügyi államigazgatási szervet megtéveszti. A bírság legmagasabb összege természetes személy esetén a külön jogszabály szerinti igazgatási szolgáltatási díjnak a kétszerese, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet esetén pedig az ötszöröse. A bírság összegének megállapításához az igazgatási szolgáltatási díjnak a bírság kiszabásakor az egészségügyi szolgáltató valamennyi szolgáltatása alapján irányadó mértékét kell figyelembe venni.

Nem kaphat működési engedélyt

a) az a természetes személy, illetőleg jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, melynek személyesen közreműködő tagját kuruzslás miatt elítélték, az ítélet, illetőleg a határozat jogerőre emelkedésétől számított három évig,
b) illetve akinek az egészségügyi szolgáltatásra jogosító működési engedélyét visszavonták, a határozat jogerőre emelkedésétől számított három évig.

 

Forrás:http://www.drportal.hu/hir.php?szid=99&tema=67&hid=17379

JELENTKEZEM A KÉPZÉSRE!

Első Egészségügyi Marketing

Az oldalon Google Analytics követőkódot használunk

Kérjük erősítse meg a Google Analytics követési szolgáltatásának elfogadását. A követést visszautasítása esetén folytathatja weboldalunk böngészését anélkül, hogy az adatot küldene a Google Analytics rendszerébe.